Smluvní podmínky serveru Svatebni.cz

Obchodní podmínky inzerce a zveřejňování sdělení na internetových serverech  www.svatebni.cz, http://www.svatebniinfo.cz a http://www.mojesvatebnifoto.cz/, provozovaných společností 
IZZO CZECH s.r.o. 
(dále jen „Obchodní podmínky“)

OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Společnost IZZO CZECH s.r.o. se sídlem Jirsákova 84, 196 00  Praha 9, IČO: 28197569, DIČ: CZ28197569 (dále jen „provozovatel“), je provozovatelem internetových portálů www.svatebni.cz a http://www.svatebniinfo.cz a http://www.mojesvatebnifoto.cz/ (dále jen „portály“)

1.2. Provozovatel je oprávněn poskytovat na výše uvedených službách reklamní plochy, rozesílání e-mailových zpráv a další formy inzerce jako jsou výpisy v katalogu a hledání na klíčová slova či přednostní odkazy a zápisy a další (dále jen „reklama“).

1.3. Nabízí-li provozovatel reklamu i mimo výše uvedené servery, platí pro její prodej v plné míře tyto obchodní podmínky, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

1.4. Zadavatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická) nebo jiný subjekt objednávající reklamní plochu či jinou formu inzerce či uveřejňující sdělení na http://www.svatebni.cza www.svatebniinfo.cz (dále jen „zadavatel“). Zadavatel může objednávat reklamu pro sebe nebo třetí osobu.

ZADÁVÁNÍ REKLAMY
1.1. Objednávka - reklamu na  portálech lze objednat na základě písemné objednávky se všemi náležitostmi. Objednávka musí být doručena provozovateli nejméně 7 celých pracovních dnů před požadovaným spuštěním kampaně (tj. termín, kdy má být započato se zobrazováním objednávané reklamy). 

Jedná-li se o objednávku nestandardních reklamních formátů, musí být objednávka doručena provozovateli nejméně 10 pracovních dnů před požadovaným spuštěním kampaně. 

Objednávka musí obsahovat údaje o zadavateli a informace v tomto rozsahu: 
Obchodní název firmy nebo jméno a příjmení zadavatele, sídlo firmy/zadavatele, fakturační adresu zadavatele, IČ zadavatele, DIČ zadavatele, kontaktní osobu, telefon, fax, E-mail, inzertní specifikaci, typ zvolené prezentace, kompletní podklady prezentace. 

1.2. Provozovatel objednávku potvrdí nebo odmítne nejpozději do 4 pracovních dnů od jejího doručení. Provozovatel může objednávku odmítnout jen z důvodů uvedených v bodu 3.1.1.

1.3. Podklady se rozumí veškeré grafické či jiné prvky reklamy, které jsou nutné pro zveřejnění reklamy odpovídající objednávce zadavatele. 

1.3.1.Grafické reklamní prvky (bannery) musí odpovídat velikostí v obrázkových bodech a datovou velikostí podmínkám stanoveným v ceníku nebo dokumentech na ceník navazujících (technické specifikace reklamy). 

Přípustné jsou:

 • obrázky ve formátu .gif, .jpg nebo .png
 • flash (formát .swf)
 • segmenty HTML kódu zpracované tak, že neovlivní zobrazení www stránky, ve které budou vloženy, mimo prostor vymezený pro příslušný reklamní prvek. V případě, že na daném formátu není v době dodání funkční některý ze stanovených interaktivních prvků,(zavírací křížek atd), je poskytovatel oprávněn inzerci pozastavit bez náhrady do doby než klient, inzerent, nové podklady dodá.

Na jedné reklamní pozici se mohou střídat nejvýše 2 bannery s různými motivy. Flash a k němu příslušející alternativní obrázek jsou přitom považovány za 1 banner. 

Provozovatel má právo zamítnout požadavek na jiný způsob dodání podkladů či vyšší počet kreativ, přičemž může být v případě souhlasu ze strany provozovatele požadován příplatek. Reklamní prvky ve formátu flash musí být upraveny tak, aby umožňovaly registrovat reklamním systémem provozovatele kliknutí uživatele na tento prvek. 

Zadavatel je dále povinen sdělit provozovateli jaká verze flash pluginu je vyžadována pro správné zobrazení flashe a dodat spolu s flashem také alternativní obrázek, který se bude zobrazovat uživatelům, kteří ve svém prohlížeči příslušný flash plugin nemají.


1.3.2. Textové reklamní prvky (texty pro přednostní výpisy na klíčová slova apod.) se dodávají ve formě prostého textu s diakritikou s oddělením částí určených pro nadpis, popis apod.


1.3.3. Cílová url musí odkazovat na webovou stránku zobrazitelnou v běžných prohlížečích, není-li předem dohodnuto jinak. Tuto podmínku nesplňují např. odkazy na spustitelné soubory (.exe, .vbs apod.), odkazy na jiné než HTML dokumenty (.pdf, .doc apod.) nebo na HTML dokumenty zobrazované jen za určitých podmínek (např. při přítomnosti flash pluginu), odkazy na stránku vykazující uživatelsky nestandardní chování (např. automatické otevírání dalších oken, automatické stahování spustitelných či jiných potenciálně nebezpečných typů souborů apod.).


1.3.4.. V případě nestandardních reklamních formátů může provozovatel požadovat:

 • dodání samotného flashe, obrázku nebo jiného reklamního prvku s potřebným nastavením, nebo
 • dodání kompletních podkladů (flash/obrázek, řídící skript apod.), které po vložení do provozovatelem určené části webové stránky zabezpečí bezchybné zobrazení nestandardního reklamního formátu.

1.3.5. Jakékoli jiné typy podkladů lze použít jen po předchozí dohodě s provozovatelem.

1.3.6. Není-li dohodnuto jinak, může každý reklamní prvek směřovat jen na 1 cílovou url.

1.3.7. Podklady musí být doručeny provozovateli nejméně 4 pracovní dny, a v případě nestandardních reklam 10 pracovních dnů, přede dnem, kdy mají být zveřejněny. 

Provozovatel zkontroluje jen podklady k reklamě, která je zadavatelem již objednána, a to obvykle do 2 pracovních dnů od jejich doručení. Zjistí-li chybu v podkladech, informuje o ní neprodleně zadavatele.

1.3.8. Za opakovanou kontrolu podkladů (dvakrát vracené podklady při nedodržení technických specifikací) je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli poplatek dle platného ceníku za každý opakovaně dodaný formát, který neodpovídá dodaným
specifikacím. Zaroveň tak i za dodatečné změny kreativ a url.

1.3.9. Při překročení stanovené datové velikosti o každé 1%, se původní cena formátu navýší také o 1%..

1.3.10. Provozovatel je oprávněn účtovat příplatek za propagaci více značek (jednoho subjektu) v jedné kampani či příplatek za regionální cílení.

2.1. Odpovědnost zadavatele

2.1.1. Zadavatel odpovídá za technickou i právní bezchybnost reklamy jako celku i všech použitých podkladů.

2.1.2. Objednáním reklamy dává zadavatel provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků a potvrzuje, že je nositelem veškerých práv výrobce, autorů, případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.

2.1.3. Objednáním reklamy uděluje dále zadavatel provozovateli souhlas s použitím ukázek reklamy v rámci propagace služeb provozovatele.

2.1.4. Zadavatel je povinen nahradit provozovateli a dalším oprávněným subjektům škodu způsobenou technickou nebo právní závadností reklamy, zejména tím, že zveřejněním reklamy bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce nebo předpisy upravující hospodářskou soutěž.

3. Právo provozovatele odmítnout reklamu 

3.1. Provozovatel má právo odmítnout rezervaci nebo objednávku reklamy či zveřejnění sdělení:

 • Jejíž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek; v případě rozporu mezi zadavatelem a provozovatelem o tom, zda reklama splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor provozovatele;
 • Propagující konkurenta provozovatele nebo některého jeho partnera (soutěžitele v hospodářské soutěži) nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu;
 • Která je svým obsahem, kvalitou nebo formou neslučitelná se zájmy provozovatele;
 • Která neodpovídá aktuální nabídce provozovatele nebo předchozí dohodě provozovatele se zadavatelem (včetně rezervace či objednávky nereálného objemu reklamy);
 • Jde-li o rezervaci nebo objednávku reklamy na vzdálenější období (obvykle více než 6 měsíců), u které provozovatel vzhledem k možným změnám mediálního portfolia, jednotlivých formátů, návštěvnosti, cen, technických či jiných podmínek, nemůže garantovat poskytnutí požadované reklamy za podmínek platných v okamžiku doručení takové rezervace nebo objednávky;
 • Jde-li o rezervaci nebo objednávku formátu reklamy na službě/stránce, u které provozovatel garantuje exkluzivitu jinému inzerentovi vůči jeho konkurentům a rezervace či objednávka je pro takového konkurenta;
 • U níž má důvodné pochybnosti, zda zadavatel disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či k ochranné známce) nutnými k jejímu zveřejnění, a to do doby než zadavatel tato svá práva provozovateli hodnověrně prokáže;
 • Jejíž hodnota je nižší než minimální výše objednávky stanovená provozovatelem;
 • Jestliže má vůči zadavateli nebo inzerentovi pohledávky po lhůtě splatnosti.

3.2. Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu, jestliže podklady k reklamě nesplňují stanovené technické podmínky (nesprávné rozměry reklamního prvku, překročení datové velikosti, generování chyb ve stránce, odkazování na nepovolenou URL apod.).

3.2.1. Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu zobrazovanou prostřednictvím tzv. tagů (tj. HTML kódu umožňujícího zobrazení reklamního prvku prostřednictvím na provozovateli nezávislého systému) nebo doplňovanou o měřící bod (body) či jiným způsobem umožňující sbírání dat o uživatelích, kteří reklamu ve stránkách provozovatele načtou, jestliže má být uskutečněno pomocí systému nebo způsobem, který provozovatel neakceptuje.

3.3. Podle bodů 3.1. až 3.2.1. se postupuje i v případě, kdy některá ze skutečností v nich uvedených vyjde najevo až v průběhu kampaně.

3.4.Provozovatel je povinen zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho reklamu nebo že již běžící reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, kterýho k takovému postupu vedl.

4. Změny reklamy

4.1. Změnou reklamy se rozumí výměna podkladů nebo URL adresy, na kterou reklamní prvek směřuje. Jiné změny reklamy jsou možné jen po dohodě s provozovatelem.

4.1.2. Zadavatel má právo požadovat bezplatnou změnu podkladů či cílové URL nejvýše 1x měsíčně; v ostatních případech má provozovatel právo účtovat zadavateli za změnu poplatek podle ceníku.

4.2. Při změně podkladů se postupuje stejně jako při jejich prvním dodání.

FINANČNÍ PODMÍNKY
1. Cena v objednávce musí odpovídat ceně uvedené v platném ceníku provozovatele pro příslušný reklamní formát nebo předchozí dohodě provozovatele se zadavatelem.

Platný ceník je vždy k dispozici na url adrese http://www.svatebni.cz a v sídle provozovatele. Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

2. Fakturace a platební podmínky - provozovatel vystaví fakturu v den spuštění prezentace/reklamy zadavatele na portálech nebo po dohodě se zadavatelem v průběhu či po skončení reklamní kampaně, a to obvykle do 15 dnů.

2.2. Provozovatel může žádat platbu předem. V takovém případě není povinen kampaň spustit dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet provozovatele.

2.3. Splatnost faktur je 15 dnů po vystavení, nedohodne-li se provozovatel se zadavatelem jinak. U zálohových faktur podle bodu 2.2. je splatnost nejméně 1 pracovní den před požadovaným spuštěním kampaně. Splatností se rozumí den připsání finančních
prostředků na účet provozovatele.

2.4. V případě prodlení s úhradou faktur je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Storno podmínky - přeje-li si zadavatel zrušit již potvrzenou objednávku (Objednávka i Smlouva podle tohoto odstavce Podmínek jsou dále společně nazývány jako „Smlouva“ nebo „Smlouvy“), musí tak učinit písemně před požadovaným spuštěním kampaně, není-li v potvrzení rezervace nebo smlouvy uvedeno jinak.

3.1. Není-li v potvrzení rezervace nebo smlouvy uvedeno provozovatelem jinak, platí při zrušení smlouvy následující storno podmínky:

 • Při zrušení smlouvy do 20 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 50% z ceny uvedené ve smlouvě;
 • Při zrušení objednávky do 15 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 70% z ceny uvedené ve smlouvě;
 • Při zrušení objednávky do 10 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 80% z ceny uvedené ve smlouvě;
 • Při zrušení smlouvy v době kratší než 10 dnů od požadovaného spuštění kampaně nebo později 100% z ceny uvedené ve smlouvě.
 • U dlouhodobých kampaní (min. běh 3 a více měsíců) bude účtován rozdil v ceně mezi ceníkovou cenou a poskytnutou slevou.

3.1.1. Provozovatel může v potvrzení rezervace nebo objednávky uvést odlišné storno podmínky než jsou stanoveny v bodu 3.3.2. těchto obchodních podmínek.

AUTORSKÁ PRÁVA
1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků, sdělení či reklamy a tedy nezodpovídá ani za případné porušování autorských práv, práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím příspěvků, sdělení či reklamy na portálech. Zadavatel souhlasí a zavazuje se, že nebude v příspěvcích, sdělní ani reklamě zveřejňovat žádný obsah chráněný autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele práv chráněných těmito předpisy, bude respektovat autorská práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva ostatních, a nebude v příspěvcích, sdělení či reklamě zveřejňovat žádný obsah v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, nebude odstraňovat informace o autorských právech, ochranných známkách nebo o jiných právech obsažené na Internetové stránce, nebude v příspěvcích, sdělení či reklamě zveřejňovat žádný obsah v rozporu s platným právem.

Provozovatel nemá možnost kontrolovat soulad věcí, které jsou obsahem příspěvku, sdělení či reklamy zadavatele, s platným právem, proto nenese žádnou odpovědnost za věci (např. jejich vady, protiprávní původ a pod.), které jsou obsahem příspěvků, sdělení či reklamy resp. které zadavatel prodává nebo které kupuje prostřednictvím některých sekcí portálů, které slouží výhradně k výměně kontaktních údajů mezi zadavatelem a ostatními.

REKLAMACE
1. Předmětem reklamace mohou být jen údaje o počtu impresí, nedohodne-li se provozovatel se zadavatelem jinak.

1.2. Reklamace - případě pochybení na straně provozovatele nebo nesplnění objednaného objemu inzerce, je zadavatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. To se nevztahuje na případy, kdy provozovatel potvrdí omylem rezervaci nebo objednávku s výrazně vyšším počtem impresí (garance impresí) než je u příslušného formátu, resp. služby provozovatele za danou cenu obvyklé, popř. na výrazně delší fixní období než je u příslušného formátu, resp. služby provozovatele za danou cenu obvyklé, přičemž pro posouzení obvyklosti se vychází z údajů uvedených v platném ceníku provozovatele, event. z předchozí komunikace provozovatele se zadavatelem v rámci téhož nebo i dřívějších obchodních případů.

1.3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 7 dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo při náležité péči mohl zjistit pochybení, nejdéle však 14 dnů od skončení kampaně. Reklamace musí být uplatněna písemně a musí z ní být zřejmé v čem přesně pochybení provozovatele spočívá, jaké objednávky zadavatele se týká (vč. označení konkrétního reklamního formátu v rámci objednávky) a v jakém čase mělo k pochybení dojít.

1.4.. Za pochybení na straně provozovatele se považuje zejména:

U reklamních formátů prodávaných fixně na časové období nefunkčnost příslušné služby provozovatele či nezobrazování reklamy zadavatele delší než 6 hodin za den nebo 24 hodin za týden;
Nesplnění objednaného nebo garantovaného počtu impresí nebo nedodržení exkluzivity u formátu reklamy prodávaného fixně na časové období;
Nefunkčnost prokliku reklamního formátu zapříčiněná zaviněním provozovatele;
Zobrazování reklamy zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v objednávce.

1.4.1. Za pochybení na straně provozovatele se nepovažuje:

Pokles v návštěvnosti serveru nebo jeho části, kde je umístěna reklama zadavatele, vyšší než 15% ve srovnání s návštěvností daného serveru nebo jeho části za období posledních 2 kalendářních měsíců;
Nefunkčnost služeb provozovatele zapříčiněná okolnostmi, které provozovatel nemohl ovlivnit (výpadek konektivity u poskytovatele připojení provozovatele, zásah vyšší moci apod.);
Přerušení zveřejňování reklamy zadavatele v případě zcela mimořádných událostí, ať už z důvodů technických (např. mnohonásobně zvýšená návštěvnost stránek přetěžující servery provozovatele) nebo etických (např. při zpravodajství ze zvláště tragických událostí).

1.5. Při oprávněné reklamaci se poskytuje náhrada přednostně formou náhradního plnění provozovatele, a to buď plněním přesně odpovídajícím původně objednané reklamě, nebo jiným cenově odpovídajícím plněním dle dohody provozovatele se zadavatelem, a to v nejbližším možném nebo oběma stranám vyhovujícím termínu.

1.5.1. Není-li z důvodů na straně zadavatele nebo provozovatele náhradní plnění možné, poskytne provozovatel zadavateli při oprávněné reklamaci slevu z ceny. Ta se v případě, že již byla kampaň zadavatelem uhrazena, uplatní formou dobropisu, jinak slevou z částky fakturované provozovatelem zadavateli za příslušnou kampaň.

1.5.2. Výše náhradního plnění nebo slevy z ceny se vypočte takto:

 • U formátů prodávaných fixně na období v případě nesplnění garantovaného počtu zobrazení (impresí) jako počet impresí chybějících do splnění garantovaného počtu impresí pro daný formát zaokrouhlený na celé tisíce nahoru vynásobený vypočtenou cenou za tisíc zobrazení (tj. cena za daný formát vydělená počtem garantovaných impresí v tisících);
 • U formátů prodávaných fixně na období, v případě nezobrazování formátu po celé objednané fixní období, jako cena za počet impresí, které by při normálním průběhu kampaně za reklamovanou dobu odběhly, zaokrouhlené na celé tisíce nahoru, vynásobené vypočtenou cenou za tisíc zobrazení (tj. cena za daný formát vydělená počtem garantovaných impresí v tisících);
 • U formátů prodávaných za cenu na tisíc zobrazení náleží zadavateli náhrada ve výši počtu nesplněných impresí zaokrouhlených na celé tisíce nahoru vynásobená cenou za tisíc zobrazení uvedené v objednávce;
 • V případě nefunkčnosti prokliku náleží zadavateli náhrada ve výši ceny 50% počtu impresí s nefunkčním proklikem, šlo-li o reklamní formát grafický (banner), a ve výši ceny 100% počtu impresí s nefunkčním proklikem, šlo-li o reklamní formát textový nebo převážně textový;
 • V případě zobrazování reklamy zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v objednávce náleží zadavateli náhrada ve výši ceny 50% počtu impresí, při kterých byla reklama zadavatele zobrazována ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v objednávce.

1.6. Námitky vůči vystaveným fakturám je zadavatel povinen uplatnit u provozovatele písemně do 7 dnů od doručení faktury.

5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Provozovatel i zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

1.2. Provozovatel i zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním nebo rezervací reklamy podle těchto obchodních podmínek.

1.3. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.

1.4. Zadavatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění závazků provozovatele a souhlas se zasíláním nabídek provozovatele (ceníku, nových formách inzerce apod.) na kteroukoli z elektronických adres, kterou uvede při komunikaci s provozovatelem.

1.5. Objednáním nebo rezervováním reklamy u provozovatele zadavatel akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi provozovatelem a zadavatelem má přednost taková jiná písemná dohoda. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na url adrese www.svatebni.cz, nebo v sídle provozovatele.

1.6. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Provozovatel i zadavatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto obchodních podmínek.

5.9. Tyto „Obchodní podmínky“ jsou platné a účinné od 1.9.2009

Moje svatba